Polityka prywatności

Firmy Wyszomierski – Okna i Drzwi

I. Informacje wstępne.

I a. Dariusz Wyszomierski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WYSZOMIERSKI-OKNA I DRZWI z siedzibą w 07-130 Łochów ul. 1 Maja 12; NIP 824-106-77-83; REGON 712540159; działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy Łochów, pod nr 2005/03 dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia naszym klientom ochrony ich prywatności. Za każdym razem kiedy zwracacie się Państwo do naszej firmy z zapytaniem ofertowym lub składacie zamówienie podlegają Państwo zasadom Polityki Prywatności.

I b. Firma Wyszomierski-Okna i Drzwi zbiera tylko dane osobowe (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami, dalej: „dane osobowe„) niezbędne do prowadzenia działalności określonej we wpisie do ewidencji i wyłącznie w przypadku dobrowolnego podania tych danych osobowych przez Klienta.

I c. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych Klienta oraz zakres zgody Klienta na przetwarzanie podanych przez niego danych Osobowych określone są w niniejszym regulaminie. Klient przed złożeniem zamówienia na towary oferowane w Firmie lub złożeniem zapytania ofertowego w formie ustnej lub pisemnej, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, jak również może uzyskać pełną informację o zakresie ich przetwarzania przez Administratora.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

II a. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Sklepu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) jest każdorazowo Dariusz Wyszomierski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WYSZOMIERSKI-OKNA I DRZWI z siedzibą w 07-130 Łochów ul. 1 Maja 12; NIP 824-106-77-83; REGON 712540159;

II b. Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:

– Nazwisko i imię;
– Adres zamieszkania/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku przedsiębiorców);
-Nazwę firmy (w przypadku przedsiębiorców);
– Numer telefonu;
-Adres e-mail;
-Numer NIP (w przypadku przedsiębiorców, na potrzeby wystawienia faktury VAT). Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta. Administrator informuje, że bez podania danych osobowych nie jest możliwe złożenie zamówienia ani też przyjęcia zapytania ofertowego.

II c. Administrator zbiera i przetwarza dane osób które:

1) dokonują zamówień towaru oferowanego przez Administratora lub kierują zapytanie ofertowe;
2) kontaktują się z Administratorem w jakikolwiek sposób, w tym za pomocą sms, e-mail lub innego środka komunikacji celem uzyskania informacji o ofercie sklepu i udostępniają przy tym swoje dane osobowe, 3) w przypadku gdy klient podaje dane osoby trzeciej ma on obowiązek poinformowania tej osoby o użyciu jej danych i uzyskać jej zgodę w tej sprawie.

Informacje handlowe z wykorzystaniem poczty elektronicznej mogą być przesyłane użytkownikowi w ramach działań marketingu bezpośredniego, drogą elektroniczną tylko na podstawie jego wyraźnej, odrębnej zgody na otrzymywanie ich w takiej formie.

Klient  może w każdym czasie i bez jakichkolwiek konsekwencji cofnąć zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji marketingowych drogą elektroniczną. Oświadczenie o cofnięciu zgody na otrzymywanie tych informacji użytkownik składa na adres e-mail Administratora.

II d. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w celu:

a) wykonania umowy sprzedaży lub wykonania umowy o roboty budowlano-montażowe zawartej w wyniku złożenia zamówienia, w tym również dostawy zakupionego towaru ;
b) odpowiedzi na pytania kierowane przez Klientów Firmy i inne osoby;
c) przesyłania zamówionej korespondencji i informacji handlowych związanych z działalnością wykonywaną przez Administratora lub za jego pośrednictwem.

II e. Dane osobowe mogą być przekazane Producentom, z którymi współpracuje Administrator w celach statystycznych oraz w ramach realizacji umowy.

II f. Zbierane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klienta zezwolenia oraz na podstawie i w granicach przepisów prawa. Klient ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania jak również prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych.
Poprawianie Danych Osobowych może być dokonywane bezpośrednio przez Klienta.

II g. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora w niezbędnym zakresie:

a) firmom kurierskim;
b) operatorom systemów płatności elektronicznej;
c) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora usług marketingowych d)producentom w ramach realizacji umowy,

Administrator może w każdym czasie cofnąć zgodę na udostępnianie w/w podmiotom swoich Danych Osobowych.

 

 

II h. Administrator zastrzega sobie możliwość przetwarzania danych osobowych Klienta celem dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności lub z tytułu wyjaśnienia okoliczności związanych z realizacją zawartych umów.

II i. Do Danych Osobowych dostęp mogą uzyskać wyłącznie osoby posiadające wyraźne pisemne upoważnienie Administratora. Osoba upoważniona dysponuje hasłem dostępu do danych osobowych. Hasło nie jest udostępniane innym osobom i pozostaje znane wyłącznie Administratorowi oraz osobom upoważnionym. Hasła podlegają okresowym zmianom na zasadach określonych przez Administrator. Hasło jest przechowywane w miejscu, do którego dostęp posiada wyłącznie Administrator.

II j. Administrator informuje, że do Danych Osobowych dostęp mogą uzyskać również uprawnione organy państwowe w ramach kompetencji określonych właściwymi przepisami, w szczególności organy wymiaru sprawiedliwości (policja, prokuratura, sądy).

II k. Do złożenia zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych określonych niniejszym regulaminem.

II l. Operator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) z zastosowaniem adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych. Dane Osobowe Klientów są należycie zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

II ł. Administrator informuje, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych podmiotom zewnętrznym wyłącznie w zakresie niezbędnym do obsługi księgowej oraz informatycznej Administratora oraz w zakresie koniecznym do realizacji zawartych umów. Administrator może również powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika podmiotom realizującym usługi z zakresu marketingu towarów i usług. Klient jest uprawniony do uzyskania informacji o podmiotach, którym powierzono przetwarzanie Danych Osobowych, jak również o celu i zakresie powierzenia przetwarzania Danych Osobowych

II m. Administrator zapewnia Klientowi stały dostęp do aktualnej informacji w zakresie wskazanym w pkt. II i – II ł. Dostęp do informacji jest realizowany poprzez udostępnienie na stronie Administratora lub w siedzibie firmy aktualnego brzmienia polityki prywatności. Ponadto Klient może w każdym czasie uzyskać informacje oraz odpowiedzi na pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej.